Schema de Ajutor de stat nr. N578/ 2009 pentru "Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii pentru procesarea produselor agricole si forestiere in vederea ...".

CALENDARUL LANSARILOR APDRP pe anul 2012

PNDR Schema de Ajutor de stat nr. N578/ 2009 pentru "Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii pentru procesarea produselor agricole si forestiere in vederea obtinerii de produse neagricole".

Documente utile:

- Ghidul Solicitantului

- Anexe

Obiectivele programului

MObiectivele generale ale Schemei de Ajutor de Stat "Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii pentru procesarea produselor agricole si forestiere in vederea obtinerii de produse neagricole", instituita potrivit Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 12/ 2010, vizeaza imbunatatirea nivelului general de performanta al intreprinderilor, prin cresterea competitivitatii intreprinderilor care realizeza investitii in sectoarele:
- Procesarea de produse agricole prevazute in anexa 1 la Tratatul CE in vederea obtinerii de produse neagricole;
- Procesarea primara a produselor forestiere lemnoase si nelemnoase;
- Procesarea produselor agricole in vederea obtinerii de biocombustibil.

Obiectivele specifice ale Schemei de Ajutor de Stat vizeaza:

1. Introducerea si dezvoltarea de noi tehnologii si procedee pentru obtinerea de noi produse agroalimentare, forestiere si a biocombustibililor;
2. Cresterea calitatii produselor obtinute, a sigurantei alimentare si obtinerea de noi produse competitive, cu impact economic asupra procesarii ulterioare in intreprinderi, cu asigurarea standardelor veterinare si de siguranta alimentara;
3. Crearea de noi locuri de munca.
Valoarea totala estimata a ajutorului de stat, care va fi acordat in cadrul schemei, angajata pe durata de aplicare a acesteia, este echivalentul in lei (RON) a 200 milioane Euro, contributie publica.
Sprijinul public nerambursabil se compune din 80% contributie comunitara - FEADR si 20% contributie nationala - bugetul de stat.

Criterii de eligibilitate pentru beneficiari

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Schema de Ajutor de Stat – sunt intreprinderile care sunt inregistrate conform Legii nr 31/ 1990, privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, si care respecta prevederile Legii nr. 346/ 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.

Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile (lista indicativa):

Investitii corporale:

In cadrul acestei scheme, sunt considerate investitii initiale cheltuielile referitoare la investitiile initiale in imobilizari corporale care vor fi identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ si se refera la urmatoarele:

a) Constructii noi si/ sau modernizarea cladirilor folosite pentru procesul de productie, inclusiv constructii destinate protectiei mediului, infrastructura interna si utilitati, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor;
b) Constructii noi si/ sau modernizari pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en-gross;
c) Constructii noi si/ sau modernizarea tuturor categoriilor de spatii si incaperi pentru producerea si stocarea energiei din surse regenerabile; de asemenea, sunt eligibile utilitatile si bransamentele necesare proiectului de investitie in limita a 10% din valoarea eligibila a acestuia;
d) Achizitionarea, inclusiv in leasing, de noi instalatii, masini si echipamente necesare activitatii, inclusiv pentru valorificarea reziduurilor forestiere (rumegus, lemn inutilizabil industrial etc.) si pentru producerea de energie din surse regenerabile, imbunatatirea controlului intern al calitatii materiei prime, semifabricatelor, produselor si subproduselor obtinute in cadrul unitatilor de procesare si marketing, precum si pentru recoltarea (in cazul produselor tehnologice complexe), transportul si procesarea primara a produselor forestiere (lemnoase si nelemnoase);
e) Achizitii, inclusiv in leasing financiar de noi mijloace de transport specializate. Energia din surse regenerabile obtinuta in urma realizarii investitiilor mentionate anterior trebuie utilizata exclusiv in activitatea proprie.
ATENTIE! Simpla achizitie a actiunilor unei intreprinderi nu se considera investitie si nu este eligibila in cadrul schemei.

Bunurile second hand nu sunt eligibile prin prezenta schema. Sunt considerate eligibile doar imobilizarile corporale noi.

Investitii necorporale:

Cheltuielile referitoare la investitiile initiale in imobilizari necorporale care vor fi identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ, vizeaza urmatoarele:

a) Organizarea si implementarea sistemelor de management al calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
b) Cumpararea de tehnologii (know-how), achizitionarea de patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului; c) Achizitionarea de software, indentificat ca necesar prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ.

Imobilizarile necorporale, pentru a putea fi considerate eligibile trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

- Sa fie utilizate in exclusivitate in locatia care beneficiaza de ajutor de stat;
- Sa fie considerate imobilizari amortizabile;
- Sa fie achizitionate de la terti in conditii de piata fara ca achizitorul sa fie in masura sa isi exercite controlul, in sensul art. 3 din Regulamentul CE nr. 139/ 2004 al Consiliului4, asupra vanzatorului sau viceversa. In cadrul intreprinderilor mari, imobilizarile necorporale nu pot depasi 50% din cheltuielile eligibile ale proiectului.

In cazul IMM-urilor pot fi eligibile costurile pentru studiile pregatitoare si serviciile de consultanta legate de investitie. Acestea sunt eligibile in limita a 3% pentru proiectele de investitii care nu prevad lucrari de constructii si respectiv a 8%, pentru proiectele de investitii care prevad lucrari de constructii, din valoarea totala eligibila a proiectului de investitii.

ATENTIE! Imobilizarile corporale si necorporale aferente investitiei initiale, realizate cu sprijin nerambursabil acordat in cadrul prezentei scheme, trebuie sa fie incluse in categoria activelor proprii ale beneficiarului si sa fie mentinute si utilizate in exclusivitate in locatia pentru care a beneficiat de finantare nerambursabila, pe o perioada de cel putin 5 ani, de la data semnarii Contractului de Finantare.

Alocarea financiara

Prin Schema de Ajutor de Stat se pot acorda beneficiarilor eligibili si selectati fonduri nerambursabile in procent de pana la 50%, fondurile acordate reprezentand cofinantarea publica (raportata la valoarea totala eligibila a proiectului) la care trebuie sa se adauge cofinantarea privata. Intensitatea bruta a ajutoarelor de stat acordate in cadrul prezentei scheme este :

Pentru IMM-uri
a) 40 % din totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectelor ce se realizeaza in regiunea 8 Bucuresti-Ilfov;
b) 50 % din totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectelor ce se realizeaza in celelalte sapte regiuni de dezvoltare.

Pentru Intreprinderi mari
a) 20% din totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectelor care se realizeaza in regiunea 8 Bucuresti-Ilfov;
b) 25% din totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectelor ce se realizeaza in celelalte sapte regiuni de dezvoltare.

Valoarea maxima a ajutorului in cadrul schemei nu poate depasi 3.000.000 Euro/ proiect.

Plafonul minim acceptat pentru un proiect finantat prin prezenta Schema de Ajutor de Stat este de 5.000 Euro.

Proiectele de investitii ale caror cheltuieli eligibile depasesc suma de 50 milioane Euro nu sunt eligibile in cadrul prezentei scheme. Bugetele sunt exprimate numai in Euro.

Verificarea respectarii intensitatii maxime a ajutorului se va face inaintea semnarii Contractului de finantare de catre APDRP.Consultanta prin FACEBOOK
Linii de finantare POSCCE
DOCUMENTE UTILE
  • Zone defavorizate conform PNDR.. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.
  • POR (Programul Operational Regional).. Programul Operational Regional 2007 - 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltarii regionale, modificata prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistica a unitatilor teritoriale.
  • Zone cu potential agricol. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.