POSDRU - "Tranzitia de la scoala la viata activa" Ghidul complet al fondurilor europene in anul 2011

POSDRU - "Tranzitia de la scoala la viata activa"

Documente utile:

Ghidul Solicitantului 2010

- Conditii Specifice

Obiectivele programului

Principalul obiectiv al acestui DMI este dezvoltarea aptitudinilor de munca ale persoanelor aflate in situatia de tranzitie de la scoala la viata activa si, in consecinta, imbunatatirea insertiei acestora pe piata muncii. Prin urmare, pe parcursul programelor de educatie si formare profesionala vor fi sprijinite activitati care se vor concentra asupra cresterii relevantei rezultatelor invatarii dobandite la locul de munca, precum si asupra imbunatatirii serviciilor de orientare si consiliere profesionala. De asemenea, prin acttiuni cu caracter inovator cum ar fi, de exemplu, firmele de exercitiu sau intreprinderile simulate, vor fi sprijinite activitati orientate catre cresterea sanselor de ocupare ale elevilor si studentilor.

Obiectivele operationale ale acestui DMI, vizate de actuala cerere de propuneri de proiecte, sunt:
- Cresterea gradului de ocupare pentru viitorii absolventi de invatamant secundar si tertiar;
- Imbunatatirea serviciilor de orientare si consiliere profesionala;
- Promovarea si dezvoltarea parteneriatelor in randul scolilor, universitatilor, intreprinderilor si altor institutii in vederea facilitarii tranzitiei de la scoala la viata activa;
- Monitorizarea insertiei tinerilor absolventi pe piata muncii.

Proiectele propuse in cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte vor contribui la realizarea urmatoarelor operatiuni orientative:
- Sprijinirea programelor de invatare la locul de munca pentru elevi si studenti;
- Sprijinirea initiativelor de parteneriat intre scoli, universitati si intreprinderi;
- Dezvoltarea si furnizarea serviciilor de orientare, consiliere si indrumare in sprijinul tranzitiei de la scoala la viata activa;
- Monitorizarea insertiei tinerilor absolventi pe piata muncii;
- Dezvoltarea actiunilor inovatoare in vederea imbunatatirii tranzitiei de la scoala la viata activa.

Grup tinta eligibil:

In cadrul acestei Cereri de propuneri de proiecte, grupul tinta eligibil cuprinde urmatoarele categorii:

- Elevi inmatriculati in sistemul national de invatamant;
- Studenti inmatriculati in sistemul national de invatamant (licenta si master);
- Personal din intreprinderi cu atributii de tutori (angajati ai institutiilor/ organizatiilor in cadrul carora elevii/ studentii efectueaza stagiile de pregatire practica; tutorii au rol in organizarea stagiilor, indrumarea, coordonarea si evaluarea practicantilor).

Activitati eligibile:

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibile urmatoarele activitati:

A.1. Activitatile de organizare, implementare la un potential loc de munca, monitorizare, evaluare a stagiilor de pregatire practica pentru elevi, prevazute in curriculum-ul obligatoriu, pentru toate filierele si profilurile din sistemul national de educatie, care vor cuprinde interventii precum:

A.1.1. organizarea stagiilor de pregatire practica (identificarea agentilor economici/altor tipuri de institutii si organizatii care pot avea rol de parteneri de practica, negociere conditiilor de desfasurare a stagiilor si de evaluare a rezultatelor obtinute de elevi, repartizarea elevilor in grupe de practica, incheierea conventiilor de practica, etc.)
A.1.2. participarea elevilor la stagii de pregatire practica, desfasurate in Romania sau intrun alt stat Membru al Uniunii Europene;
A.1.3. crearea/ tiparirea/ multiplicarea/ distribuirea materialelor suport pentru stagiile de pregatire practica a elevilor (fise de observare, caiete de practica, etc.);
A.1.4. achizitionarea de materiale suport pentru invatarea la locul de munca (carti, reviste de specialitate, brosuri, etc.), in limita a maxim 430 lei/elev/stagiu de pregatire practica pentru fiecare an scolar;
A.1.5. achizitionarea de materiale consumabile necesare efectuarii stagiilor de pregatire practica;
A.1.6. achizitionarea de echipamente de protectie necesare efectuarii stagiilor de pregatire practica in conditii adecvate de securitate;
A.1.7. evaluarea rezultatelor obtinute de elevi in cadrul stagiilor de pregatire practica;
A.1.8. formarea personalului din intreprinderi care este desemnat a indeplini atributiile de tutore pentru pregatirea practica a elevilor (activitatea se poate implementa numai ca masura de sprijin pentru derularea eficienta a stagiilor de pregatire practica a elevilor);
A.1.9. parteneriat pentru organizarea si desfasurarea stagiilor de pregatire practica a elevilor;
A.1.10. schimb de experienta si diseminare de bune practici privind stagiile de pregatire practica a elevilor;
A.1.11. campanii de constientizare cu privire la oportunitatile oferite elevilor pentru efectuarea stagiilor de pregatire practica;
A.1.12. campanii de constientizare avand drept scop promovarea unui stil de viata sanatos, de prevenire a riscurilor privind sanatatea si securitatea la locul de munca pentru elevi.

A.2. Activitatile de organizare, implementare la un potential loc de munca, monitorizare, evaluare a stagiilor de pregatire practica pentru studenti, prevazute ca obligatorii in planul de invatamant, care vor cuprinde interventii precum:

A.2.1. organizarea stagiilor de pregatire practica (identificarea agentilor economici/altor tipuri de institutii si organizatii care pot avea rol de parteneri de practica, negociere conditiilor de desfasurare a stagiilor si de evaluare a rezultatelor obtinute de studenti, repartizarea studentilor in grupe de practica, incheierea conventiilor de practica, etc.);
A.2.2. participarea studentilor la stagii de pregatire practica (inclusiv stagii de practica pedagogica din cadrul programelor de formare initiala a viitoarelor cadre didactice), desfasurate in Romania sau intr-un alt stat Membru al Uniunii Europene;
A.2.3. crearea/ tiparirea/ multiplicarea/ distribuirea materialelor suport pentru stagiile de pregatire practica a studentilor (fise de observare, caiete de practica, etc.);
A.2.4. achizitionarea de materiale suport (carti, reviste de specialitate, brosuri, etc.) pentru invatarea la locul de munca, in limita a 1000 lei/student/stagiu pregatire practica pentru fiecare an academic;
A.2.5. achizitionarea de materiale consumabile necesare efectuarii stagiilor de pregatire practica; achizitionarea de echipamente de protectie necesare efectuarii stagiilor de pregatire practica in conditii adecvate de securitate;
A.2.6. evaluarea rezultatelor obtinute de studenti in cadrul stagiilor de pregatire practica
A.2.7. formarea personalului din intreprinderi cu rol de tutori pentru pregatirea practica a studentilor (activitatea se poate implementa numai ca masura de sprijin pentru derularea eficienta a stagiilor de pregatire practica a studentilor);
A.2.8. parteneriat pentru desfasurarea stagiilor de pregatire practica pentru studenti;
A.2.9. schimb de experienta si diseminare de bune practici privind stagiile de pregatire practica a studentilor;
A.2.10. campanii de constientizare cu privire la oportunitatile oferite studentilor pentru efectuarea stagiilor de pregatire practica;
A.2.11. campanii de promovare a unui stil de viata sanatos, de prevenire a riscurilor privind sanatatea si securitatea la locul de munca pentru studenti.

A.3. Activitatile de dezvoltare, implementare, monitorizare si evaluare a serviciilor de consiliere si orientare profesionala a elevilor si studentilor, care vor cuprinde interventii precum:

A.3.1. elaborarea de materiale care sa vina in sprijinul activitatii de consiliere si orientare profesionala a elevilor si/sau studentilor;
A.3.2. activitati de consiliere si orientare profesionala realizate in cadrul orelor din planul obligatoriu de invatamant, de catre alte persoane decat cele incadrate de sistemul de invatamant in acest scop;
A.3.3. activitati de consiliere si orientare profesionala realizate in afara orelor din planul obligatoriu de invatamant, care permit o decizie informata a elevilor3 si studentilor privind continuarea studiilor sau dobandirea unui loc de munca.

A.4. Monitorizarea insertiei socio-profesionale a absolventilor de invatamant
preuniversitar si universitar, pe baza metodologiilor-cadru recomandate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar si, respectiv, Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior.

A.4.1. constituirea bazei de date cu informatii privind absolventii;
A.4.2. realizarea anchetei de teren pe baza de chestionar in randul absolventilor;
A.4.3. colectarea si prelucrarea datelor privind insertia socio-profesionala a absolventilor;
A.4.4. realizarea raportului de analiza a insertiei socio-profesionale a absolventilor;
A.4.5. valorificarea rezultatelor analizei insertiei socio-profesionale a absolventilor.

A.5. Activitatile de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare si revizuire a componentei locale a curriculum-ului (curriculum in dezvoltare locala – CDL), care vor cuprinde interventii precum:

A.5.1. investigarea nevoilor pietei locale a muncii, destinata exclusiv elaborarii/ revizuirii CDL;
A.5.2. elaborarea/ revizuirea CDL;
A.5.3. avizarea CDL in cadrul Comitetelor Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social;
A.5.4. elaborarea materialelor de predare/ invatare/ evaluare necesare implementarii CDL.

A.6. Campanii de informare/constientizare/ mediatizare care vizeaza:

A.6.1. popularizarea oportunitatilor de facilitare a tranzitiei de la statutul de elev/student la acela de angajat; A.6.2. constientizarea nevoii de pregatire practica la locul de munca in vederea adaptarii viitorilor absolventi de invatamant preuniversitar si superior la cerintele pietei muncii.

A.7. Activitatile inovatoare care faciliteaza tranzitia de la scoala la viata activa, cuprinzand interventii, ca de exemplu:

A.7.1. dezvoltarea si implementarea metodelor interactive de invatare firma de exercitiu/ intreprinderea simulata:
A.7.1.1. elaborarea de materiale-suport pentru informarea cu privire la firmele de exercitiu/ intreprinderile simulate;
A.7.1.2. organizarea si functionarea firmelor de exercitiu, in special pentru acele domenii de pregatire profesionala in care curriculum-ul obligatoriu nu prevede aceasta activitate;
A.7.1.3. organizarea si functionarea intreprinderilor simulate;
A.7.1.4. participarea elevilor si studentilor la activitati ale firmelor de exercitiu/ intreprinderilor simulate organizate la nivel local, (multi)regional, national si european;
A.7.1.5. parteneriate pentru promovarea firmelor de exercitiu si a intreprinderilor simulate;
A.7.1.6. campanii de promovare a metodelor de invatare firma de exercitiu/ intreprinderea simulata.
A.7.2. alte tipuri de activitati inovatoare.

Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre:

Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre:

- minim 211.720,00 lei (echivalentul in lei a 50.000 euro) si
- maxim 2.117.195,76 lei (echivalentul in lei a 499.999 euro)

Cererile de finantare care nu se incadreaza in limitele prevazute mai sus vor fi respinse.

Termene limita:

Completarea si transmiterea cererilor de finantare se realizeaza exclusiv electronic, prin intermediul aplicatiei ActionWeb aflata pe pagina de internet a AMPOSDRU, respectiv www.fseromania.ro:

- Pana cel tarziu la data de 10.12.2010 ora 17.00, sau
- Pana la epuizarea alocarii financiare pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte

Consultanta prin FACEBOOK
Linii de finantare POSCCE
DOCUMENTE UTILE
  • Zone defavorizate conform PNDR.. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.
  • POR (Programul Operational Regional).. Programul Operational Regional 2007 - 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltarii regionale, modificata prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistica a unitatilor teritoriale.
  • Zone cu potential agricol. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.