POSCCE 2.3 Operatiunea 1: Sprijin pentru start-up-uri si spin-off-uri inovative.

CALENDARUL LANSARILOR POSCCE pe anul 2012

POSCCE 2.3 Operatiunea 1. Sprijin pentru start-up-uri si spin-off-uri inovative.

Documente utile:

- Ghidul Solicitantului

- Ordinul Ministrului Economiei si Finantelor nr 2508 din 31.12.2007 privind cheltuielile eligibile.

- Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea start-up-urilor si spin-off-urilor inovative

- Norme privind infiintarea si dezvoltarea de Spin-off-uri

Obiectivul programului

- Principalul obiectiv al acestei operatiuni se focalizeaza pe sprijinirea activitatilor legate de crearea sau dezvoltarea spin-off-urilor, respectiv start-up-urilor inovative (bazate pe rezultatele de CD), pentru a creste transferul tehnologic dinspre institutiile CD catre companii si pentru a asigura dezvoltarea de noi domenii de afaceri si activitati inovatoare.
Solicitantii:

- Spin-off-uri: firme recent infiintate/ care urmeaza sa se infiinteze pe baza unui rezultat recent obtinut dintr-un proiect de cercetare al unei organizatii publice de cercetare sau al unei universitati - Start-up-uri: microintreprinderi sau intreprinderi mici, cu personalitate juridica, infiintate in conformitate cu legea 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, care inregistreaza o vechime de maximum 3 ani in anul depunerii proiectului si are maximum 20 de angajati.Activitati eligibile:

Proiectele vizate de aceasta operatiune pot include urmatoarele activitati eligibile:

a) crearea si inregistrarea unei societati comerciale (numai pentru spin-off)
b) activitati de cercetare-dezvoltare sau achizitia de servicii pentru cercetare-dezvoltare;
c) achizitia de servicii de consultanta pentru inovare referitoare la: management; asistenta tehnologica; transfer tehnologic; instruire; achizitia, protectia si comercializarea drepturilor de proprietate industriala; utilizarea standardelor;
d) achizitia de servicii suport pentru inovare referitoare la: incercari si testari in laboratoare de specialitate; marcarea calitatii, testare si certificare; studii de piata;
e) activitati pentru punerea in productie a rezultatelor cercetarii/ know-how/ brevetului/ licentei sau altui drept de proprietate industriala :

- achizitia de active fixe necorporale (aplicatii informatice, know-how, brevete, licente, marci);
- achizitia de instrumente si echipamente TIC si de utilaje si echipamente necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv, dimensionate la volumul real de productie;
- activitati de procurare de materii prime si materiale necesare realizarii proiectului;
- activitati de realizare a produsului/ procesului/ tehnologiei/ serviciului:
o in cazul produselor/ proceselor/ tehnologiilor: proiectarea, executarea, experimentarea si/sau certificarea prototipului/ procedeului/ tehnologiei/ metodei care face obiectul unei inventii/ rezultat al cercetarii/ know-how; executarea si/sau exploatarea seriei "zero" a produsului ori a instalatiei-pilot; exploatarea rezultatului cercetarii /obiectului inventiei prin realizarea lui pe scara larga; comercializarea rezultatelor de catre detinatorul de drepturi care este si producator; o in cazul serviciilor: proiectarea, executarea, experimentarea si/sau certificarea modelului/ procedeului/ procesului/ metodei care face obiectul unui rezultat al cercetarii/ know-how/ licentelor in domeniul TIC; punerea in aplicare a modelului/ procedeului/ procesului/ metodei; realizarea de servicii noi/ semnificativ imbunatatite pentru clienti, ca urmare a aplicarii modelului/ procedeului/ procesului/ metodei inovative
f) activitati legate de informarea beneficiarilor: achizitonarea de publicatii, abonamente si asigurarea accesului la baze de date;
g) activitati de informare si publicitate privind proiectul.

Nu este obligatoriu, dar nici interzis, ca un proiect sa includa toate activitatile enumerate mai sus. Proiectele propuse pot incepe cu oricare din activitatile eligibile enuntate mai sus si se pot finaliza prin oricare alta activitate, in limita plafonului care poate fi alocat, precizat la punctul 2.3.1 din Ghidul Solicitantului. Un proiect nu poate include ca activitati eligibile numai activitati de cercetare-dezvoltare sau achizitia de servicii pentru cercetare-dezvoltare. Pe de alta parte, proiectul poate constitui o parte a unui proiect complex, care are / poate avea si alte surse de finantare. Solicitantul trebuie sa demonstreze necesitatea activitatilor propuse spre finantare pentru atingerea scopului proiectului (modul in care ele sunt necesare pentru dezvoltarea de noi produse/procese/tehnologii/servicii care sa contribuie la cresterea competitivitatii economiei romanesti etc).
Modul de finantare al proiectelor:

Valoarea grantului

Grantul nu va depasi echivalentul in lei a sumei de 200.000 Euro, pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi, in conformitate cu Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1998/2006 din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratatul CE privind ajutorul de minimis (DO L 379 din 28/12/2006 pag.5), cu exceptia agentilor economici din sectorul transporturilor, pentru care valoarea totala a grantului nu poate depasi echivalentul in lei a 100.000 Euro (pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi).

Finantarea proiectelor

Proiectele pot fi finantate pana la 90% din valoarea totala a costurilor eligibile ale proiectului. Restul de 10% din costurile eligibile ale proiectului va reprezenta contributia proprie a beneficiarului din fonduri private. Ajutorul se acorda sub forma de granturi nerambursabile in una sau mai multe transe, conform prevederilor din contractul de finantare. Transele se actualizeaza la valoarea de la momentul acordarii ajutorului. Rata folosita in scopuri de actualizare va fi rata de referinta aplicata la momentul acordarii ajutorului. Modul de finantare al proiectelor pentru aceasta operatiune este in conformitate cu prevederile schemei de ajutor "de minimis", anexata la prezentul Ghid. Ea a fost elaborata pe baza Regulamentului Comisiei Europene nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene in cazul ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 379 din 28.12.2006.

Termenul limita:

Depunere continua in limita bugetului competitiei

Consultanta prin FACEBOOK
Linii de finantare POSCCE
DOCUMENTE UTILE
  • Zone defavorizate conform PNDR.. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.
  • POR (Programul Operational Regional).. Programul Operational Regional 2007 - 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltarii regionale, modificata prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistica a unitatilor teritoriale.
  • Zone cu potential agricol. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.