POSCCE 3.1 Operatiunea 1: Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe.


CALENDARUL LANSARILOR POSCCE pe anul 2012

POSCCE 3.1 Operatiunea 1: Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe.

Documente utile:

- Ghidul Solicitantului

- Anexa 1 - Formularul Cererii de Finantare

- Ghid de completare a Cererii de Finantare

Obiectivul programului

Obiectivul specific al Domeniului Major de Interventie 1 "Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei si comunicatiilor" este cresterea utilizarii TIC prin sustinerea conectarii la broadband, precum si prin consolidarea infrastructurii TIC (in special in zonele rurale si mici urbane dezavantajate din punct de vedere al accesului la mijloacele moderne de comunicatii), pentru facilitarea accesului public la aceasta.
Acest domeniu major de interventie este format din patru operatiuni, dintre care Operatiunea 1: Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe face obiectul prezentului ghid;

Scopul principal al acestei operatiuni consta in conectarea la internet prin conexiuni broadband sau upgradarea celor existente si achizitionarea echipamentelor conexe.

Activitati eligibile:

a) Conectarea la Internet prin conexiuni broadband sau upgradarea celor existente (de la furnizori de internet autorizati de catre ANCOM) - activitate obligatorie;
b) Achizitionarea de echipamente TIC si periferice (server, calculatoare personale tip desktop/portabile, monitoare, echipamente de retea, echipamente periferice, etc.);
c) Construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului (in interiorul cladirii unde se implementeaza proiectul si intre corpuri de cladire - daca apartin aceluiasi solicitant si sunt la aceeasi adresa postala);
d) Achizitionarea licentelor software pentru server, licentelor necesare operarii calculatoarelor personale tip desktop/portabile, licentelor software antivirus precum si pachetelor software tip office;
e) Achizitionarea unui website de prezentare a companiei/ONG-ului - in cazul in care beneficiarul nu are propriul website la data depunerii cererii de finantare electronica - activitate obligatorie;
f) Achizitionarea unui nume de domeniu nou ".ro" - in cazul in care beneficiarul nu are un domeniu la data depunerii cererii de finantare;
g) Achizitionarea si implementarea solutiei de semnatura electronica (de la furnizori autorizati http://www.mcsi.ro/Minister/Domenii-de-activitate-ale-MCSI/Tehnologia-Informatiei/Servicii-electronice/Semnatura-electronica/Registrul-furnizorilo-de-servicii-de-certificare-P ) - activitate obligatorie
h) Achizitionarea de aplicatii informatice specifice pentru persoanele cu dizabilitati;
i) Informarea si publicitatea pentru proiect - activitate obligatorie

Atentie! La decontarea cheltuielilor se vor lua in considerare contractele necesare pentru implementarea proiectului, incheiate cu terti, daca acestea sunt semnate dupa deschiderea prezentului apel de proiecte si daca au inclusa o conditie suspensiva (plata se face doar in cazul semnarii contractului de finantare pentru fonduri nerambursabile).

Solicitantii pot fi:

a) IMM definite conform Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv microintreprinderi (infiintate in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare sau al Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu modificarile si completarile ulterioare).

b) Organizatii Non-Guvernamentale (ONG), constituite conform legislatiei nationale in vigoare referitoare la asociatii si fundatii.

Modul de finantare al proiectelor:

Alocarea financiara aferenta prezentei cereri de propuneri de proiecte este de 63.750.000 lei din care aproximativ 52.032.750 lei FEDR si 11.717.250 lei de la bugetul de stat.

Data limita pentru depunerea cererii de finantare:

Perioada de inregistrare on-line a propunerilor de proiecte este cuprinsa intre 20 decembrie 2010, ora 9,00 - 29 iulie 2011 ora 14,30.Consultanta prin FACEBOOK
Linii de finantare POSCCE
DOCUMENTE UTILE
  • Zone defavorizate conform PNDR.. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.
  • POR (Programul Operational Regional).. Programul Operational Regional 2007 - 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltarii regionale, modificata prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistica a unitatilor teritoriale.
  • Zone cu potential agricol. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.